Podsumowanie akcji „Micha dla medyka Łańcut

Klub Junak Słocina przyłączył się do akcji „Micha dla medyka Łańcut”, która miała na celu zbiórkę funduszy na zaspokojenie podstawowych potrzeb dla personelu medycznego w szpitalu zakaźnym w Łańcucie. Miło nam poinformować, że darczyńcy przekazali na nasze ręce kwotę 1750 zł, która została przelana na konto wskazane przez organizatorów akcji. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom w imieniu własnym jak  i obdarowanych.

Wszystkim tym, którzy chcieliby jeszcze dokonać wpłat na ten cel podajemy adres strony internetowej za pomocą, której można wpłacać środki na ten cel”

https://pomagam.pl/michadlamedyka

BĄDŹMY RAZEM!!!

Zaszufladkowano do kategorii Senior, B1 Junior Młodszy (2001+), C1 Trampkarz (2004+), D1 Młodzik (2006+), Orlik (2007+) | Możliwość komentowania Podsumowanie akcji „Micha dla medyka Łańcut została wyłączona

Komunikat Zarządu Klubu

Informujemy wszystkich po raz kolejny, że obiekt sportowy przy ul.St.Gliwy został zamknięty w dniu 13 marca do odwołania i w związku z tym,  wszystkie zajęcia zostały odwołane. Żadna drużyna klubowa jak i jakiekolwiek osoby prywatne nie mają prawa prowadzić jakichkolwiek zajęć sportowych na tym obiekcie. Ponieważ otrzymaliśmy informację, że są osoby, które zbierają się na stadionie w większych lub mniejszych grupach w celach rekreacyjno – rozrywkowych informujemy, że poinformowaliśmy o tym straż miejską,policję oraz sanepid o zaistniałej sytuacji. W związku z tym proszę liczyć się z sankcjami jakie grożą za nieprzestrzeganie zakazu gromadzenia się w miejscach publicznych. Administrator obiektu nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki, jakie może nieść  tak idiotyczne zachowanie. Informujemy również, będziemy regularnie kontrolować obiekt i na bieżąco informować służby o łamaniu przepisów. Mamy nadzieję, że każdy kto posiada elementarną wiedzę i poczucie odpowiedzialności zrozumie o co chodzi.

Zaszufladkowano do kategorii Senior, B1 Junior Młodszy (2001+), C1 Trampkarz (2004+), D1 Młodzik (2006+), Orlik (2007+) | Możliwość komentowania Komunikat Zarządu Klubu została wyłączona

Regulamin obiektu „Arena Słocina”

                   
                          REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGO „ARENA SŁOCINA”
                                                                        POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Boisko piłkarskie będące własnością Gminy Miasto Rzeszów jest zarządzane i administrowane przez Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Futbolu w Rzeszowie.
 2. Boisko piłkarskie jest przeznaczone do zajęć treningowych oraz rozgrywek piłkarskich. Zostało wykonane z trawy syntetycznej i przeznaczone jest wyłącznie do gry w piłkę nożną.
 3. Na powierzchni pokrytej trawą syntetyczną zabrania się organizacji imprez sportowych w zakresie dyscyplin innych, niż te wymienione w pkt 2, jak również imprez kulturalnych i innych.
 4. Z boiska można korzystać od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 21:30 z wyłączeniem dni, w których Stadion jest nieczynny
                                                                      ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
 1. Z boiska piłkarskiego mogą korzystać:
  1. kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora, trenera lub innej osoby odpowiedzialnej,
  2. grupy zorganizowane, dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela/ trenera/ pełnoletniego opiekuna,
  3. zakłady pracy, instytucje, organizacje społeczne i inne podmioty oraz osoby fizyczne.
 2. Z boiska piłkarskiego mogą korzystać podmioty wymienione w pkt 1 tylko po uprzednim dokonaniu rezerwacji.
 3. Rezerwacji obiektu oraz odwołania rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu 886 505 654.
 4. O odwołaniu rezerwacji należy powiadomić Zarządcę najpóźniej 12 godzin przed terminem rezerwacji.
 5. Rezerwacja boiska jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego treści.
 6. Warunkiem korzystania z obiektu „Arena Słocina” jest uiszczenie opłaty wg obowiązującego cennika.
 7. Podmioty wymienione w pkt 1 korzystające z boiska zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.
 8. Zajęcia na boisku piłkarskim odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym z Administratorem.
 9. Administrator zarządzający stadionem sportowym zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na boisku sportowym w celu prowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rzeszów, niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz okresowych prac konserwatorskich.
 10. Wszyscy korzystający z boiska przez rozpoczęciem zajęć zobowiązani są do:
  1. zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminem oraz przestrzeganiem jego postanowień,
  2. wyznaczenia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na boisku,
  3. na czas udostępnienia obiektu na imprezy zorganizowane (mecze, imprezy masowe) pełną odpowiedzialność za stan porządku i bezpieczeństwa uczestników, stan urządzeń i sprzętu ponoszą organizatorzy tych imprez.
 11. Osoby odpowiedzialne za członków grupy są obowiązane do czuwania nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu przez poszczególnych członków grupy oraz do ujawnienia podmiotowi zarządzającemu bądź pracownikom Administratora uszkodzeń boiska dokonanych podczas korzystania z danego obiektu.
 12. Podczas meczów oraz treningów kibice mogą przebywać wyłącznie na trybunie poza ogrodzeniem boiska piłkarskiego.
 13. Korzystający z boiska piłkarskiego zobowiązani są do:
 14. używania strojów sportowych oraz obuwia sportowego przeznaczonego do gry na nawierzchniach syntetycznych wyposażonych w małe korki z tworzywa sztucznego, tzw. LANKI lub TURFY.
 15. przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu boiska,
 16. utrzymania czystości i porządku na terenie boiska.
 17. podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników Zarządcy.
 18. Wprowadza się bezwzględny zakaz używania obuwia piłkarskiego z „KOŁKAMI METALOWYMI.”
 19. Na boisku piłkarskim obowiązuje zakaz:
 20. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska np. poruszania się na motocyklach, motorowerach, rowerach, rolkach, wrotkach, hulajnogach itp.,
 21. wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych i metalowych,
 22. rzucania wszelkimi przedmiotami,
 23. rozniecania ognia, zapalania wszelkich wytworów pirotechnicznych,
 24. używania czapek kominiarek i innych akcesoriów utrudniających identyfikację osób,
 25. pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
 26. załatwiania potrzeb fizycznych poza toaletami i zaśmiecania boiska,
 27. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 28. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających, żucia gumy,
 29. zaśmiecania płyty boiska, wylewania na płytę płynów lub innych substancji ciekłych.
 30. przebywania na boisku sportowym lub bieżni osób w stanie nietrzeźwości,
 31. przeszkadzania w zajęciach lub grze, zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
 32. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia takie jak bramki treningowe, furtki, płoty, mury, ogrodzenie boiska, zamknięte bramy, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty, reklamy oraz dachy i inne,
 33. wprowadzania na teren psów i innych zwierząt,
 34. wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów obiektu, np.: do pomieszczeń służbowych, itp.
 35. ustawiania na powierzchni boiska sportowego stołów oraz innych przedmiotów mogących powodować wgniecenia, zadrapania oraz inne uszkodzenia.
 36. Na terenie całego boiska zakazuje się handlu obnośnego i naklejania materiałów reklamowo-informacyjnych bez zezwolenia Administratora obiektu.
                                                                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W czasie zawodów/zajęć organizator jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulaminów oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z obiektu.
 2. Organizatorzy przy organizacji zawodów/imprez są zobowiązani do dochowania wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisów przeciwpożarowych.
 3. Szczegółowy sposób zachowania się na imprezach określają organizatorzy, z uwzględnieniem regulaminu boiska, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisów przeciwpożarowych.
 4. Za grupy trenujące na boisku pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie/instruktorzy zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych.
 5. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu oraz znajdujących się na nim urządzeń, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń, urządzeń i terenów sportowych odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie/rodzice. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 6. Wszelkie zauważone nieprawidłowości lub usterki należy zgłosić osobiście Administratorowi lub jego pracownikom. Niezgłoszenie w/w jest równoznaczne z przyjęciem na siebie pełnej odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości lub zniszczenia stwierdzone przez Administratora lub jego pracownika.
 7. Pracownicy Administratora mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z obiektu.
 8. Na całym obiekcie korzystający z boiska są obowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.
 9. Za wartościowe przedmioty i rzeczy pozostawione na terenie boiska piłkarskiego Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Zarządca boiska nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska sportowego.
 11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu boiska sportowego. W przypadkach opisanych w zdaniu pierwszym, zarządca boiska sportowego może skierować sprawę na drogę postępowania cywilnego oraz na drogę postępowania karnego.
 12. W wszelkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje w każdym przypadku Administrator Obiektu.
         CENNIK
Rodzaj Wynajmu
Czas
Cena brutto
Trening
60 minut
150 zł
Trening
60 minut
z oświetleniem 250 zł
Trening
90 minut
200 zł
Trening
90 minut
z oświetleniem 300 zł
Mecz ligowy
500 zł
Mecz ligowy
z oświetleniem 600 zł
Sparing, mecz towarzyski
2 x 45 minut
300 zł
Sparing, mecz towarzyski
2 x 45 minut
z oświetleniem 400 zł

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Administrator Obiektu

Leszek Rejus

Zaszufladkowano do kategorii Senior, B1 Junior Młodszy (2001+), C1 Trampkarz (2004+), D1 Młodzik (2006+), Orlik (2007+) | Możliwość komentowania Regulamin obiektu „Arena Słocina” została wyłączona

Turniej we Wrocławiu

Nasza drużyna została zgłoszona do turnieju we Wrocławiu, opłata wpisowa została uiszczona przez klub. Termin 02-06.07.2020r., noclegi w domu studenckim. Wyjazd będzie w czwartek – od piątku do niedzieli rozgrywki – powrót w poniedziałek. Organizator wymaga aby resztę kosztów (noclegi, wyżywienie i rozgrywki) wpłacać w ratach z wyprzedzeniem. Dlatego bardzo proszę aby ci którzy się zdecydowali na wyjazd wpłacili 600 zł w następujących terminach:
– 140 zł do 04.02
– 160 zł do 20.03
– 300 zł do 30.04
Reszta będzie płatna później, po ustaleniu ostatecznego kosztu wyjazdu. Do 20.04 można zrezygnować z wyjazdu, potem koszt rezygnacji wynosi ok. 220 zł, ale ponieważ jest nas jak na razie „na styk”, to jeśli zrezygnuje więcej niż 2 osoby, to cała drużyna nie pojedzie.
Zaszufladkowano do kategorii D1 Młodzik (2006+) | Możliwość komentowania Turniej we Wrocławiu została wyłączona

Zdrowych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2020 dla wszystkich zawodników,  trenerów, rodziców oraz całego zarządu KS Junak Rzeszów życzy Mariusz Sobolewski.

Zaszufladkowano do kategorii B1 Junior Młodszy (2001+) | Możliwość komentowania została wyłączona

Turniej we Wrocławiu

Dostaliśmy zaproszenie na wakacyjny międzynarodowy turniej we Wrocławiu w dniach 02 – 06.07. W turnieju bierze udział około 200 drużyn z całej Europy. Koszt nie jest do końca znany ponieważ transport musimy zorganizować we własnym zakresie. Rozważamy też wydłużenie pobytu i zorganizowanie dodatkowych noclegów w domach studenckich, bo jak już jechać do Wrocławia i ponosić koszt dojazdu, to trzeba z tego skorzystać. Szacunkowy koszt wynosi między 650 – 800 zł w zależności od wariantu pobytu (krótszy dłuższy) i wyżywienia. Może uda się znaleźć sponsora lub pozyskać część środków z UM, ale tego na tym etapie nie wiemy. Pojechalibyśmy z drużyną juniorów i być może z młodszą grupą.
Organizator zapewnia 6 meczy 2x 20 minut. Ale żeby zgłosić drużynę w naszym roczniku potrzebujemy minimum 13 zawodników 🙂 Znajdzie się? Proszę o informację do 20.12 czy jesteście zainteresowani.
Zaszufladkowano do kategorii D1 Młodzik (2006+) | Możliwość komentowania Turniej we Wrocławiu została wyłączona

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ SYNA/ CÓRKI W GRZE PAINTBALLOWEJ

Poniżej wzór zgody jaka będzie konieczna do uczestnictwa zawodnika w paintballu.

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ SYNA/ CÓRKI W GRZE PAINTBALLOWEJ

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………….., jako prawny opiekun dziecka ……………………………………………………………….… urodzonego w dniu ……………………………………………, wyrażam niniejszym zgodę, by mój syn/córka/podopieczny brał/a udział w grze w paintball podczas obozu sportowego w Cmolasie w dniach 6 – 12 lipca 2019 r.

Jednocześnie oświadczam, iż jest mi wiadomym, że gra w paintball polega na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie (symulacja walki) z markerów o napędzie pneumatycznym kulkami z żelatyny i farby spożywczej. Jest mi również wiadomym, że używane przez uczestników markery są napędzane sprężonym powietrzem lub dwutlenkiem węgla i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 90 m/sek. na odległość do 60 m, także seriami. Oświadczam dodatkowo, że mam świadomość, iż uczestnictwo w grach paintballowych jest bezpieczne tylko wtedy gdy grający przestrzega zasad bezpieczeństwa, inaczej jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, złamań, a także, w przypadku złamania regulaminu, tj. np. zdjęcia maski na polu gry, utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do utraty wzroku, lub zdrowia. Oświadczam, że wyrażam zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez mojego podopiecznego, gwarantuje jednocześnie, że mój podopieczny będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa i regulaminu. Nie będzie zdejmował maski podczas rozgrywek, nie będzie strzelał do ludzi bez masek oraz do zwierząt i do żadnej prywatnej własności. Na wypadek nieprzestrzegania w/w zasad bezpieczeństwa przejmuje wszelką odpowiedzialność za swego podopiecznego.

 

……………………………………………..        ……………………………………………….
podpis rodzica                                         podpis dziecka

Zaszufladkowano do kategorii C1 Trampkarz (2004+), D1 Młodzik (2006+) | Możliwość komentowania ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ SYNA/ CÓRKI W GRZE PAINTBALLOWEJ została wyłączona

Obóz letni Cmolas

Kilka słów o obozie w Cmolasie. Na obóz pojadą 3 grupy treningowe, łącznie ok. 28 osób. Najmłodsi uczestnicy obozu będą trenować osobno, proszę się zatem nie bać, że będą rywalizować z dużo starszymi od siebie. Transport do i z ośrodka jest w trakcie ustalania, dlatego podam jeszcze informacje w tym zakresie. Wyjazd w sobotę 06.07 w godzinach porannych, a powrót w piątek 12.07 w godzinach wieczornych (dokładne godziny i miejsce zbiorki podam później).
W załączeniu przesyłam regulamin obozu i kartę obozową do wypełnienia i podpisania przez oboje rodziców/opiekunów i zawodnika. Proszę aby w karcie w punkcie szczepienia podać konkretną datę z książeczki szczepień i nie zapomnieć o zaznaczeniu zgody lub jej braku na zajęcia na basenie. Bardzo proszę aby wypełnione karty dostarczyć do opiekunów grupy najpóźniej do dnia 28.06.2019r.
Regulamin obozu sportowego-2019
KARTA UCZESTNIKA-2019
Zaszufladkowano do kategorii D1 Młodzik (2006+) | Możliwość komentowania Obóz letni Cmolas została wyłączona

Obóz letni 2006+

W dniach 06-12.07 planowany jest obóz letni w Cmolasie. Koszt tego obozu to 500 zł. Bardzo proszę o szybką odpowiedź kto jest chętny i wpłatę zaliczki w wysokości 100 zł. Jest możliwość, że pojedziemy z młodszym rocznikiem, ale jeśli się nie uzbiera 10 osób z naszej grupy to obóz zostanie odwołany.

Pozdrawiam TRENER

Zaszufladkowano do kategorii D1 Młodzik (2006+) | Możliwość komentowania Obóz letni 2006+ została wyłączona

Treningi rocznika 2006+

Treningi w kwietniu będą się odbywać następująco: poniedziałek i środa na stadionie Junak przy ul. Gliwy, godzinę będziemy systematycznie przesuwać, w tym tygodniu jest to 17.30 oraz na orliku przy szkole w Słocinie w piątek o godz. 17.15 i w sobotę o godz. 9.30.
Rozgrywki ligowe rozpoczynamy 27.04 meczem w Wiśniowej. Ostatnio nasza kadra mocno się uszczupliła, z powodu rezygnacji, kontuzji, operacji itp., dlatego bardzo proszę o mobilizację na mecze ligowe, aby klub nie musiał ponosić negatywnych konsekwencji ewentualnego odwołania meczu ligowego.
Zaszufladkowano do kategorii D1 Młodzik (2006+) | Możliwość komentowania Treningi rocznika 2006+ została wyłączona

Ogłoszenia 2006+

Kilka ogłoszeń dla rocznika 2006+.

W dniu 04.03 o godz. 18 w Domu Kultury w Słocinie ul. Staromiejska 43a odbędzie się spotkanie dla rodziców. Na spotkaniu zostaną poruszone kwestie bieżące funkcjonowania drużyny i jej przyszłość, dlatego bardzo proszę o 100% obecność. Proszę o SMS jeśli ktoś naprawdę nie może.

Ponadto w dniu 09.03 (sobota) rozegramy sparing z Sokołowem na hali w Sokołowie przy ul. Lubelskiej 41. Zbiórka pod kościołem w Słocinie o godz. 8.40. Lista powołanych:

1 TWARDOWSKI MICHAŁ                    2 KISAŁA TOMASZ
3 PUTKOWSKI SZYMON                        4 KRUPA TOBIASZ
5 WĄSACZ KACPER                                6 SZELA MICHAŁ
7 KUŹNIAR IGOR                                    8 KUBICZ RAFAŁ
Proszę o informację kto z rodziców mógłby pojechać ze mną.
Zaszufladkowano do kategorii D1 Młodzik (2006+) | Możliwość komentowania Ogłoszenia 2006+ została wyłączona

Treningi

Z uwagi na małą liczbę chętnych, nie weźmiemy udziału w turnieju w Kolbuszowej.
W przyszłym tygodniu planujemy dodatkowe treningi ze względu na ferie – poniedziałek 11.02 i wtorek 12.02 o godz. 9.00 na hali SP 29. Proszę o informację na SMS kto będzie uczestniczył, a kto nie może.
Zaszufladkowano do kategorii D1 Młodzik (2006+) | Możliwość komentowania Treningi została wyłączona

Turniej w Kolbuszowej

Proszę o pilną informację SMS, kto jest chętny na udział w turnieju w Kolbuszowej w dniu 12.02.2019r. (wtorek), rozpoczęcie o godz. 10 i kto ewentualnie mógłby pojechać samochodem ze mną.

Zaszufladkowano do kategorii D1 Młodzik (2006+) | Możliwość komentowania Turniej w Kolbuszowej została wyłączona

Turnieje Halowe

Drużyna juniorów uczestniczyła do tej pory w trzech turniejach halowych. 20 stycznia w Kamieniu wystąpiła w Młodzieżowych Mistrzostwach Podkarpacia w Futsalu zajmując 4 miejsce.Drużyna wystąpiła w składzie;Jakub Drałus,Adrian Szmigiel,Kacper Nowak,Łukasz Świder,Michał Krzywonos,Antoni Kuśper,Mateusz Dziobak.Kolejny turniej  26 stycznia Victoria Winer Cup drużyna rozegrała w Jedliczu zajmując 1 miejsce pokonując w finale Przełom Besko 2-0.Królem strzelców z 6 bramkami został Michał Krzywonos.Drużyna wystąpiła w składzie;Jakub Drałus,Łukasz Świder,Antoni Kuśper,Adrian Winiarz,Michał Krzywonos,Raał Sobolewski,Hubert Mika.Wyniki meczów naszej drużyny;Junak-Nafta Jedlicze 3-0,Junak-Przełom Besko 1-1,Junak-Start Rymanów 2-0,półfinał Junak-Łęki Strzyżowskie 4-0 .Dzień póżniej 27 stycznia GAP Zarzecze Cup w Zarzeczu koło Przeworska  drużyna zajęła 3 miejsce.Drużyna wystąpiła w składzie;Damian Strzępek,Łukasz Świder,Kacper Nowak,Adrian Szmigiel,Bartosz Wąsacz,Tymoteusz Hudzik,Patryk Pańczak,Mateusz Dziobak,Marcin Rachel,Michał Krzywonos.Wyniki meczów GAP Zarzecze-Junak 2-1,Junak-Start Pruchnik 2-2,Junak-Orzeł Przeworsk 2-1,Junak-MKS Radymno 2-2,Błękitni Wierzbna-Junak 0-3,JKS Jarosław-Junak 2-0,Błyskawica Rozniatów-JUNAK 0-4.Turniej wgrał JKS Jarosław.

Zaszufladkowano do kategorii B1 Junior Młodszy (2001+) | Możliwość komentowania Turnieje Halowe została wyłączona

Turniej w Kielnarowej

W niedzielę 27.01.2019r. drużyna 2006+ bierze udział w Turnieju GRUNWALD CUP w Kielnarowej (hala WSiZ). Powołani są wszyscy zawodnicy, ponieważ gramy 6 + 1. Zbiórka zawodników przy kościele w Słocinie o godz. 8.00. Planowany powrót koło godz. 18.00 (dużo grania). Proszę wszystkich o informację kto jedzie, a kto nie może. Proszę też o informację kto dojedzie sam, a kogo trzeba zabrać. Trzeba zabrać ze sobą halówki ochraniacze i 20 zł na obiad.
Zaszufladkowano do kategorii D1 Młodzik (2006+) | Możliwość komentowania Turniej w Kielnarowej została wyłączona