Regulamin obiektu „Słocina Arena”

                   
                          REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGO „ARENA SŁOCINA”
                                                                        POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Boisko piłkarskie będące własnością Gminy Miasto Rzeszów jest zarządzane i administrowane przez Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Futbolu w Rzeszowie.
 2. Boisko piłkarskie jest przeznaczone do zajęć treningowych oraz rozgrywek piłkarskich. Zostało wykonane z trawy syntetycznej i przeznaczone jest wyłącznie do gry w piłkę nożną.
 3. Na powierzchni pokrytej trawą syntetyczną zabrania się organizacji imprez sportowych w zakresie dyscyplin innych, niż te wymienione w pkt 2, jak również imprez kulturalnych i innych.
 4. Z boiska można korzystać od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 21:30 z wyłączeniem dni, w których Stadion jest nieczynny
                                                                      ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
 1. Z boiska piłkarskiego mogą korzystać:
  1. kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora, trenera lub innej osoby odpowiedzialnej,
  2. grupy zorganizowane, dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela/ trenera/ pełnoletniego opiekuna,
  3. zakłady pracy, instytucje, organizacje społeczne i inne podmioty oraz osoby fizyczne.
 2. Z boiska piłkarskiego mogą korzystać podmioty wymienione w pkt 1 tylko po uprzednim dokonaniu rezerwacji.
 3. Rezerwacji obiektu oraz odwołania rezerwacji można dokonać arenaslocina.boisko@gmail.com lub uzyskać informacje pod numerem telefonu 886 505 654.
 4. O odwołaniu rezerwacji należy powiadomić Zarządcę najpóźniej 12 godzin przed terminem rezerwacji.
 5. Rezerwacja boiska jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego treści.
 6. Warunkiem korzystania z obiektu „Arena Słocina” jest uiszczenie opłaty wg obowiązującego cennika.
 7. Podmioty wymienione w pkt 1 korzystające z boiska zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.
 8. Zajęcia na boisku piłkarskim odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym z Administratorem.
 9. Administrator zarządzający stadionem sportowym zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na boisku sportowym w celu prowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Rzeszów, niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz okresowych prac konserwatorskich.
 10. Wszyscy korzystający z boiska przez rozpoczęciem zajęć zobowiązani są do:
  1. zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminem oraz przestrzeganiem jego postanowień,
  2. wyznaczenia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na boisku,
  3. na czas udostępnienia obiektu na imprezy zorganizowane (mecze, imprezy masowe) pełną odpowiedzialność za stan porządku i bezpieczeństwa uczestników, stan urządzeń i sprzętu ponoszą organizatorzy tych imprez.
 11. Osoby odpowiedzialne za członków grupy są obowiązane do czuwania nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu przez poszczególnych członków grupy oraz do ujawnienia podmiotowi zarządzającemu bądź pracownikom Administratora uszkodzeń boiska dokonanych podczas korzystania z danego obiektu.
 12. Podczas meczów oraz treningów kibice mogą przebywać wyłącznie na trybunie poza ogrodzeniem boiska piłkarskiego.
 13. Korzystający z boiska piłkarskiego zobowiązani są do:
 14. używania strojów sportowych oraz obuwia sportowego przeznaczonego do gry na nawierzchniach syntetycznych wyposażonych w małe korki z tworzywa sztucznego, tzw. LANKI lub TURFY.
 15. przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu boiska,
 16. utrzymania czystości i porządku na terenie boiska.
 17. podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników Zarządcy.
 18. Wprowadza się bezwzględny zakaz używania obuwia piłkarskiego z „KOŁKAMI METALOWYMI.”
 19. Na boisku piłkarskim obowiązuje zakaz:
 20. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska np. poruszania się na motocyklach, motorowerach, rowerach, rolkach, wrotkach, hulajnogach itp.,
 21. wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych i metalowych,
 22. rzucania wszelkimi przedmiotami,
 23. rozniecania ognia, zapalania wszelkich wytworów pirotechnicznych,
 24. używania czapek kominiarek i innych akcesoriów utrudniających identyfikację osób,
 25. pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
 26. załatwiania potrzeb fizycznych poza toaletami i zaśmiecania boiska,
 27. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 28. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających, żucia gumy,
 29. zaśmiecania płyty boiska, wylewania na płytę płynów lub innych substancji ciekłych.
 30. przebywania na boisku sportowym lub bieżni osób w stanie nietrzeźwości,
 31. przeszkadzania w zajęciach lub grze, zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
 32. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia takie jak bramki treningowe, furtki, płoty, mury, ogrodzenie boiska, zamknięte bramy, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty, reklamy oraz dachy i inne,
 33. wprowadzania na teren psów i innych zwierząt,
 34. wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów obiektu, np.: do pomieszczeń służbowych, itp.
 35. ustawiania na powierzchni boiska sportowego stołów oraz innych przedmiotów mogących powodować wgniecenia, zadrapania oraz inne uszkodzenia.
 36. Na terenie całego boiska zakazuje się handlu obnośnego i naklejania materiałów reklamowo-informacyjnych bez zezwolenia Administratora obiektu.
                                                                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W czasie zawodów/zajęć organizator jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulaminów oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z obiektu.
 2. Organizatorzy przy organizacji zawodów/imprez są zobowiązani do dochowania wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisów przeciwpożarowych.
 3. Szczegółowy sposób zachowania się na imprezach określają organizatorzy, z uwzględnieniem regulaminu boiska, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisów przeciwpożarowych.
 4. Za grupy trenujące na boisku pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie/instruktorzy zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych.
 5. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu oraz znajdujących się na nim urządzeń, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń, urządzeń i terenów sportowych odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie/rodzice. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 6. Wszelkie zauważone nieprawidłowości lub usterki należy zgłosić osobiście Administratorowi lub jego pracownikom. Niezgłoszenie w/w jest równoznaczne z przyjęciem na siebie pełnej odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości lub zniszczenia stwierdzone przez Administratora lub jego pracownika.
 7. Pracownicy Administratora mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z obiektu.
 8. Na całym obiekcie korzystający z boiska są obowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.
 9. Za wartościowe przedmioty i rzeczy pozostawione na terenie boiska piłkarskiego Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Zarządca boiska nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska sportowego.
 11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu boiska sportowego. W przypadkach opisanych w zdaniu pierwszym, zarządca boiska sportowego może skierować sprawę na drogę postępowania cywilnego oraz na drogę postępowania karnego.
 12. W wszelkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje w każdym przypadku Administrator Obiektu.

        Cennik

    Rodzaj Wynajmu            Czas                     Cena brutto

 1. Trening                                                         90 min                                       200 zł
 2. Trening przy światłach                              90 min                                       300 zł
 3. Sparing                                                        120 min                                       300 zł
 4. Sparing przy światłach                              120 min                                      400 zł
 5. Mecz ligowy                                                180 min                                       500 zł
Ten wpis został opublikowany w kategorii Senior, B1 Junior Młodszy (2006+). Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.