ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ SYNA/ CÓRKI W GRZE PAINTBALLOWEJ

Poniżej wzór zgody jaka będzie konieczna do uczestnictwa zawodnika w paintballu.

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ SYNA/ CÓRKI W GRZE PAINTBALLOWEJ

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………….., jako prawny opiekun dziecka ……………………………………………………………….… urodzonego w dniu ……………………………………………, wyrażam niniejszym zgodę, by mój syn/córka/podopieczny brał/a udział w grze w paintball podczas obozu sportowego w Cmolasie w dniach 6 – 12 lipca 2019 r.

Jednocześnie oświadczam, iż jest mi wiadomym, że gra w paintball polega na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie (symulacja walki) z markerów o napędzie pneumatycznym kulkami z żelatyny i farby spożywczej. Jest mi również wiadomym, że używane przez uczestników markery są napędzane sprężonym powietrzem lub dwutlenkiem węgla i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 90 m/sek. na odległość do 60 m, także seriami. Oświadczam dodatkowo, że mam świadomość, iż uczestnictwo w grach paintballowych jest bezpieczne tylko wtedy gdy grający przestrzega zasad bezpieczeństwa, inaczej jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, złamań, a także, w przypadku złamania regulaminu, tj. np. zdjęcia maski na polu gry, utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do utraty wzroku, lub zdrowia. Oświadczam, że wyrażam zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez mojego podopiecznego, gwarantuje jednocześnie, że mój podopieczny będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa i regulaminu. Nie będzie zdejmował maski podczas rozgrywek, nie będzie strzelał do ludzi bez masek oraz do zwierząt i do żadnej prywatnej własności. Na wypadek nieprzestrzegania w/w zasad bezpieczeństwa przejmuje wszelką odpowiedzialność za swego podopiecznego.

 

……………………………………………..        ……………………………………………….
podpis rodzica                                         podpis dziecka

Ten wpis został opublikowany w kategorii C1 Trampkarz (2004+), D1 Młodzik (2006+). Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.